Bränslen & föroreningar

Genomgång av bränslen (video):

Fossila bränslen

Vid förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som frigörs i luften. Koldioxid har funnits i naturens kretslopp av kol under miljontals år. När vi däremot förbränner fossila bränslen blir det ett tillskott och halten av koldioxid ökar. Den ökade halten bidrar till växthuseffekten.

Olika fossila bränslen

  • Bensin
  • Diesel
  • Naturgas

Biobränslen (förnyelsebara bränslen)


 Av majs produceras etanol som därefter
används som bränsle.

Biobränslen, till skillnad från fossila bränslen, har fördelen att de inte bidrar till växthuseffekten eftersom de tillverkas av växter. Den mängd koldioxid som släpps ut vid förbränning är samma mängd som växten förbrukat innan skörd.

Olika biobränslen

  • Etanol
  • Biogas
  • Biodiesel

Kolmonoxid

Kolmonoxidförsämrar blodets syreupptagningsförmåga vilket leder till trötthet och koncentrationssvårigheter. I större doser är gasen livshotande.

Koldioxid

Koldioxidbildas vid förbränning av fossila eller organiska bränslen. Koldioxidutsläppet är direkt beroende av bränsleförbrukningen. En bil som drar mer bränsle släpper därför ut mer koldioxid.

Koldioxid påverkar växthuseffekten. Resultatet av växthuseffekten är att den globala medeltemperaturen höjs, vilket kan få stora konsekvenser för både djur och människor. En temperaturförändring med några grader kan sätta hela systemet ur spel.

Växthuseffekten kan leda till:


Bilens avgaser är skadliga både för
människan och miljön.

  • polarisarna smälter och havsnivån stiger
  • fler naturkatastrofer
  • flera djurarter får svårt att klara sig och kan bli utrotningshotade

Kväveoxider

Kväveoxider bildar tillsammans med kolväten marknära ozon. Oxiderna bidrar till försurning av naturen och övergödning av våra hav och sjöar. De irriterar även våra slemhinnor och påverkar luftvägarna.

Kolväten

Kolväten bidrar till marknära ozon. Vissa kolväten i avgaserna är även cancerframkallande.

Marknära ozon

Marknära ozon bildas när solljuset möter avgaser. Halterna av marknära ozon är därför störst under sommarhalvåret. I atmosfären skyddar ozonet mot farlig strålning från solen, men i marknivå är det skadligt för både djur och växter.

Sot och partiklar

Sot och partiklarkan orsaka besvär i luftvägarna och risk för cancersjukdomar. Sot och partiklar är ett av de största problemen i tätortsmiljöer. Dessa partiklar bildas vid förbränning i motorer och vid vägslitage från dubbdäck. 

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market