Besiktning & registrering

Kontrollbesiktning

För att minska antalet olyckor som beror på tekniska fel måste man, enligt lag, kontrollbesiktiga sin bil med jämna mellanrum.

Bilar med en totalvikt av högst 3,5 ton ska besiktigas första gången efter 3 år. Därefter ska fordonet besiktigas efter ytterligare 2 år och sedan var 14:e månad. Dessa regler för besiktning är nya och gäller från och med 20:e maj 2018.

Körförbud

Din bil får automatiskt körförbud om du inte besiktigar den inom besiktningsperioden. Detta innebär att fordonet inte får användas förrän kontrollbesiktningen är gjord.

Flygande inspektion

En flygande inspektion innebär att en polisman eller en bilinspektör har tillåtelse att när som helst stanna dig ute på vägarna för att kontrollera ditt fordon.

  • Upptäcks mindre brister på fordonet får föraren ett föreläggande att reparera fordonet. Fordonet måste därefter kontrolleras på Bilprovningen eller hos en ackrediterad verkstad.
  • Upptäcks allvarliga brister får fordonet körförbud. Detta innebär att fordonet måste bärgas från platsen.

Registrering

Registreringsbevis


Registreringsbeviset innehåller viktig
information om fordonet och ägaren. Del
1 är blå och del 2 är gul.

Till varje registrerat fordon finns ett registreringsbevis. Detta dokument ska ses som  en värdehandling och förvaras på en säker plats. Registreringsbeviset är uppdelat i två delar.

  • Del 1 innehåller tekniska och allmänna uppgifter om fordonet, uppgifter om ägaren eller den som använder fordonet, mått, vikter och vilka släpvagnar fordonet får dra. Del 1 används vid av- och påställning.
  • Del 2 innehåller uppgifter om vem som äger och vilka som tidigare har ägt fordonet. Del 2 används vid ägarbyte eller vid avregistrering.

Ägarbyte

Vid ägarbyte av ett fordon ska både den gamla och den nya ägaren skicka in en anmälan om ägarbytet till Transportstyrelsen. Detta ska ske inom 10 dagar efter bytet.

Avställning

Ska du inte använda ditt fordon under en tid kan du ställa av fordonet. För att göra detta ringer du till Transportstyrelsens servicetelefon eller gör en skriftlig anmälan med hjälp av del 1 av registreringsbeviset. Under tiden ett fordon är avställt behöver du inte betala skatt och trafikförsäkring.

Viktig! Om ditt fordon får körförbud blir fordonet inte automatiskt avställt. Du måste alltid ställa av ditt fordon själv.

Ändring av fordon

Om du gör ändringar på ditt fordon så att uppgifterna i registreringsbeviset inte längre stämmer måste du registreringsbesiktiga fordonet inom en månad.

Exempel som kräver registreringsbesiktning 

  • Montering av taklucka
  • Byte av motor
  • Import av fordon

 

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market